Bạn không có quyền sử dụng chức năng này.
Hãy đăng nhập với tài khoản có quyền hoặc liên hệ quản trị hệ thống để được trợ giúp.
Đăng nhập
Hướng dẫn
Số nhận:
- Số điện thoại sẽ nhận tin nhắn của bạn.
- Chú ý: dùng dấu phẩy(,) để ngăn cách các số điện thoại. Tối đa 9 số điện thoại. VD: 0908126162, 904319999, 84938273132

Nội dung:
- Nhập nội dung tin bạn muốn gửi. Tối đa 500 ký tự.

Giờ gửi:
- Tin nhắn sẽ được gửi đi theo giờ bạn chọn. Nếu không nhập gì thì tin nhắn sẽ được gửi ngay.

  • http://www.evn.com.vn
  • http://www.vinaphone.com.vn
  • http://www.vietnamobile.com.vn/
  • http://www.beeline.vn
  • http://www.sfone.com.vn/
  • http://www.mobifone.com.vn/
  • http://www.viettel.com.vn/